www.tgphosting.nl-logo

Algemene voorwaarden van TGPHosting.nl

Niets van deze site mag worden vermenigvuldigd, gepubliceerd of openbaar worden gemaakt op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van:

TGPHosting.nl (Onderdeel van: Target Vision Media)

info@tgphosting.nl
Joop Geesinkweg 901
1114 AB Amsterdam
Tel. 020-5616036
BTW: NL001636527B04
KvK: 60512857

Deze algemene voorwaarden zijn het laatste vernieuwd op datum: 12-05-2015
En deze algemene voorwaarden zijn gekenmerkt met versie: 1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door TGPHosting.nl, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met bijbehorende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

 • Opdrachtgever: de wederpartij van TGPHosting.nl.
 • Opdrachtnemer: TGPHosting.nl
 • Overeenkomst: de wederzijdse acceptatie tussen opdrachtgever en TGPHosting.nl, welke schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van TGPHosting.nl.
 • Producten en diensten van TGPHosting.nl: hieronder vallen onder meer de productie en plaatsing van websites, de huur en registratie van een domein, zoekmachineoptimalisatie, de promotie van een website, grafisch design en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door TGPHosting.nl gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door TGPHosting.nl verrichtte handelingen.
2.2    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3    Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor TGPHosting.nl niet bindend en niet van toepassing.
2.4    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen TGPHosting.nl en opdrachtgever in overleg nieuwe bepalingen overeen moeten komen ter vervanging voor de nietig verklaarde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig verklaarde bepaling in acht wordt genomen.
2.5    Door ondertekening van de opdrachtbevestiging (overeenkomst) met TGPHosting.nl verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van TGPHosting.nl en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 3. Aanbieding, offertes en prijsverhogingen
3.1    Alle offertes van TGPHosting.nl zijn vrijblijvend en zijn gedurende 10 weken geldig, tenzij door TGPHosting.nl schriftelijk of per elektronische email anders is aangegeven.
3.2    Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en TGPHosting.nl zijn pas geldig op het moment dat deze middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst aanvaard zijn door beide partijen.
3.3    TGPHosting.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel hiervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4    Door TGPHosting.nl opgegeven prijzen zijn in euro’s en, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoerskosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
3.5    Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor TGPHosting.nl tot levering van een gedeelte van de in de opdracht begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen
3.6    TGPHosting.nl is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
3.7    Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.8    Indien TGPHosting.nl met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is TGPHosting.nl niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien TGPHosting.nl kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van valuta en/of lonen, wetgeving of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
3.9    Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4.     Betaling
4.1     Tenzij anders is overeen gekomen geschieden betaling vooraf. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door TGPHosting.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door TGPHosting.nl aangegeven.
4.2     Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is volgens vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Ingevolge het artikel 119a Boek 6 BW gaat de wettelijke rente automatisch in na afloop van de krediettermijn.
4.3     In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van TGPHosting.nl en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens TGPHosting.nl onmiddellijk opeisbaar zijn.
4.4      Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 5.     Incassokosten
5.1     Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien TGPHosting.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 6.     De uitvoering van de overeenkomst
6.1     TGPHosting.nl zal zich naar beste kunnen inspannen om de website of andere overeengekomen werkzaamheden binnen de eventueel in de opdrachtbevestiging vermelde opleveringstermijn te realiseren. Door TGPHosting.nl opgegeven levertijden gelden echter steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijding van de oplevertermijn geldt nimmer als wanprestatie.
6.2     De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door TGPHosting.nl mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. Na ontvangst van deze materialen en/of gegevens zal de opgegeven levertijd aanvangen.
6.3     Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever TGPHosting.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en TGPHosting.nl een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
6.4     Opdrachten kunnen in gedeelten worden geleverd als de deellevering zelfstandige waarde heeft. In dat geval zal er afzonderlijk gefactureerd worden.
6.5     TGPHosting.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.6     Opdrachtgever vrijwaart TGPHosting.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
6.7    TGPHosting.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TGPHosting.nl is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TGPHosting.nl kenbaar hoorde te zijn.
6.8    Opdrachtgever zal werknemers van TGPHosting.nl die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
6.9    Het is opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen opdrachtgever en TGPHosting.nl voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van TGPHosting.nl in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TGPHosting.nl. Onder werknemers van TGPHosting.nl worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van TGPHosting.nl of van één van de aan TGPHosting.nl gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van TGPHosting.nl of van één van de aan TGPHosting.nl gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 7.     Gebruik hostingaccount
7.1     U bent zelf verantwoordelijk voor uw hostingaccount, deze mag ook niet worden verhuurd of verkocht worden aan derden.
7.2     Hosting van warez, mp3’s, hacking tools, bots, spam scripts, of andere illegale content is niet toegestaan op onze servers.
7.3     Subhosting van websites is toegestaan.
7.4     U bent zelf verantwoordelijk voor alle content van uw website.
7.5     Het gebruik van chatboxen, spam/flood/bomber scripts en/of IRC bots is niet toegestaan wanneer u daardoor onze servers overbelast of uw dataverkeer limiet mee overschrijd. TGPHosting.nl behoudt zich het recht om over te gaan tot tijdelijke sluiting van een account indien deze extreem veel CPU/geheugen load verbruikt. TGPHosting.nl heeft het recht om scripts af te sluiten of zelfs te verwijderen indien deze de CPU/geheugen van de server te veel belasten.
7.6     TGPHosting.nl ziet er op toe dat de server niet overbelast wordt door haar klanten. TGPHosting.nl behoudt zich het recht om over te gaan tot tijdelijke sluiting van een account indien deze extreem veel CPU/geheugen load verbruikt.
7.7     TGPHosting.nl heeft het recht om scripts af te sluiten of zelfs te verwijderen indien deze de CPU/geheugen van de server te veel belasten.
7.8     Er mag niet meer data worden opgeslagen op de server dan de beschikbaar gestelde ruimte die is verkregen bij het afgenomen hostingpakket. Indien het datalimiet overschreden wordt, heeft TGPHosting.nl het recht de overschrijdende hoeveelheid te factureren tegen EUR 0,20 per megabyte dataopslag per jaar. Overschrijding van het dataverkeer wordt gefactureerd met EUR 5,- per GB.

Artikel 8. Domeinnamen en IP-adressen
8.1.     Indien is overeengekomen, dat TGPHosting.nl voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
8.2.     Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. TGPHosting.nl vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
8.3.     Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van TGPHosting.nl, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
8.4.     Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart TGPHosting.nl tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam TGPHosting.nl geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 9.     Betaling en Aanvraag
9.1     Betalingen dienen op tijd gedaan te worden, de datum van aanvraag wordt uw vaste betaaldatum. U krijgt naast deze betaaldatum 2 weken de tijd het verschuldigde bedrag over te maken op onze bankrekening.
9.2     U gaat akkoord met het ontvangen van elektronische facturen van TGPHosting.nl. TGPHosting.nl verzendt haar facturen bij voorkeur elektronisch per e-mail, tenzij de klant aangeeft zijn/haar facturen per post te willen ontvangen.
9.3     Uw account zal binnen 24 uur na ontvangst van de betaling worden aangemaakt op onze server.
9.4     Indien er geen betaling plaats vindt binnen de afgesproken termijn (14 dagen) dan komen er administratiekosten van EUR 10,00 bovenop. Indien er hierna alsnog niet betaald wordt zal het incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan zullen volledig op de klant verhaald worden. Tevens zal TGPHosting.nl het account van de server verwijderen en de bijbehorende domeinnaam/hostingcontract opheffen.
9.5     TGPHosting.nl behoudt zich het recht om administratiekosten in rekening te brengen. Deze kosten kennen een maximum van EUR 17,50.
9.6     Alle bedragen op de website zijn exclusief 21 % BTW.
9.7     TGPHosting.nl heeft het recht om nieuwe klanten af te wijzen indien blijkt dat deze in het verleden betalingsproblemen hebben gehad bij TGPHosting.nl.
9.8     U gaat akkoord dat u nooit geld van TGPHosting.nl kan eisen, om welke reden dan ook.

Artikel 10.     Ontbinding van de overeenkomst
10.1     TGPHosting.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
a. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst TGPHosting.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
c. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van TGPHosting.nl kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is TGPHosting.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
e. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TGPHosting.nl kan worden gevergd.
10.2     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TGPHosting.nl op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
10.3     Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door TGPHosting.nl, zal TGPHosting.nl in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan TGPHosting.nl is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. TGPHosting.nl zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door TGPHosting.nl genoemde termijn te voldoen, tenzij TGPHosting.nl anders aangeeft.
10.4     Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele leveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 11.     Overmacht
11.1     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TGPHosting.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TGPHosting.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
11.2     TGPHosting.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinregistrant of anderen waarop TGPHosting.nl geen invloed kan uitoefenen.
11.3     TGPHosting.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
11.4     Indien TGPHosting.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TGPHosting.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15.     Aansprakelijkheid
15.1     TGPHosting.nl en personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld. TGPHosting.nl zal zich inspannen om een website zo goed mogelijk te beveiligen tegen inbraakpogingen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als een website wordt misbruikt of data wordt vernietigd door enige vorm van hacking, inbraak, of andere kwaadberokkende acties van derden.
15.2     Mocht blijken dat kwaadwillende derden de website op enige wijze misbruiken dan zal TGPHosting.nl de website zo lang als nodig offline halen en trachten om m.b.v. een backup de website weer zo snel mogelijk in goede staat te herstellen. De kosten hiervoor zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
15.3     De website wordt gehost bij een provider waar TGPHosting.nl een rechtstreeks contract mee heeft afgesloten. In principe zal de provider regelmatig back-ups maken, maar de klant wordt geacht te allen tijde ook zelf een backup te maken en deze afzonderlijk te bewaren. TGPHosting.nl maakt na oplevering of na grote aanpassingen ook een backup van de website, maar kan hier nimmer – tenzij hier afspraken over zijn gemaakt in een onderhoudsovereenkomst – verplicht toe worden gesteld of worden aangesproken op de actualiteit of de frequentie daarvan.
15.4     Opdrachtgever wordt erop gewezen dat het tijdig laten uitvoeren van bepaalde software-upgrades of beveiligingspatches noodzakelijk zijn om daarmee de kans op inbraakpogingen m.b.t. een website te verkleinen. Indien de opdrachtgever een onderhoudsovereenkomst heeft afgesloten zal TGPHosting.nl deze upgrades en beveiligingspatches uitvoeren. Bij het ontbreken van een onderhoudsovereenkomst zal TGPHosting.nl de opdrachtgever over eventuele noodzakelijke upgrades en patches informeren en bij overeenstemming deze uitvoeren op basis van het dan geldende uurtarief.
15.5     De aansprakelijkheid van TGPHosting.nl is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van TGPHosting.nl in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
15.6     Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en TGPHosting.nl aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van TGPHosting.nl beperkt tot tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of nog te brengen.

Artikel 16.     Geschillenbeslechting
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Amsterdam. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever voor te leggen.

Artikel 17.     Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18.     Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
18.1     De laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van TGPHosting.nl (www.tgphosting.nl)
18.2     De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 19.     Overige
19.1     Uw e-mail adres zal worden opgenomen in onze mailinglist zodat u altijd het laatste nieuws van TGPHosting.nl kan ontvangen. U kunt, indien gewenst, u laten verwijderen van de mailinglist door u uit te schrijven.
19.2     Uw gegevens worden niet aan derden gegeven.
19.3     Indien wij klachten krijgen over gestolen content of illegale praktijken dan zal TGPHosting.nl altijd 100 % medewerking verlenen aan stichting BREIN of aan de politie of welke gerechtelijke instantie dan ook.
19.4     TGPHosting.nl is niet verantwoordelijk voor uw keuze aan wachtwoorden.
19.5     TGPHosting.nl behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
19.6     TGPHosting.nl behoudt zich het recht om uw account te verwijderen of tijdelijk stop te zetten indien dit noodzakelijk is.
19.7     TGPHosting.nl behoudt zich het recht om, indien nodig, aanpassingen te maken aan zowel de servers als het netwerk. Ook behoudt TGPHosting.nl zich het recht om aanpassingen binnen uw account te maken indien dit noodzakelijk is.
19.8     U bent zelf verantwoordelijk voor de data van uw account. TGPHosting.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van data van uw account. U dient zelf een back-ups te maken van uw data.
19.9    De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
19.10     Overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan TGPHosting.nl niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend: storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de elektriciteitsvoorziening aan TGPHosting.nl.
19.11     TGPHosting.nl onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij TGPHosting.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.
19.12     De klant zal door het gebruik van de hosting-dienst van TGPHosting.nl geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de klant:
de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;

 • geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;
 • geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;
 • niet seksueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen;
 • niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
 • zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor u niet geautoriseerd bent;
 • niet ongevraagd in grote aantallen op het internet berichten met dezelfde inhoud posten of verzenden via e-mail (beter bekend als SPAM);
 • geen virussen verspreiden;
 • niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van TGPHosting.nl wordt verhinderd;
 • geen illegale content beschikbaar stellen in welke vorm dan ook (bijv. warez, linken en doorverwijzingen).
 • geen gebruik maken van CJ, TGP en andere misleidende traffic exchange programma’s;
 • geen gebruik maken van script/programma’s waarvan bekend staat dat deze veel resources van de computersystemen van TGPHosting.nl vergen;

19.13     De opheffing van uw account kan alleen minimaal 2 maanden voor de datum van afloop van uw domeinnaam/hostingcontract schriftelijk gedaan worden. Indien wij niet op tijd een schriftelijke opheffingsbrief hebben ontvangen wordt uw domeinnaam/hostingcontract automatisch verlengd met 1 jaar.

Artikel 20: Slotbepalingen
20.1 Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

20.2 Niettegenstaande artikel 16, heeft Opdrachtnemer het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds

gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking,

tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.

20.3 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft Opdrachtnemer het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

20.4 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen.